Skip to main content

Privacy Policy

dbvshop.be, EIGENDOM VAN: DE BLAUWE VOGEL 1609

Luikersteenweg 62 3800 Sint-Truiden

BTW BE 0433.888.027 (RPR Hasselt) Contactgegevens Data Protection Officer: Bart – bart@deblauwevogel.be +32 (0)11 70 55 00

Deze disclaimer bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door De Blauwe Vogel. Je wordt als gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, geacht akkoord te gaan met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

De Blauwe Vogel respecteert jouw privacy en wij informeren je graag over hoe wij je gegevens gebruiken. Als je na het lezen van deze disclaimer nog vragen zou hebben, kan je die stellen via e-mail aan info@deblauwevogel.be.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Blauwe Vogel of rechthoudende derden.

Verantwoordelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Blauwe Vogel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website. De Blauwe Vogel levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Blauwe Vogel de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De Blauwe Vogel is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het voorzien en interpreteren van informatie.

De inhoud van de site, waaronder links, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Blauwe Vogel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Blauwe Vogel kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Blauwe Vogel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via deblauwevogel.be, tenzij je ons deze bezorgt door bv. een formulier in te vullen. Deze gegevens worden rechtstreeks ontvangen en verwerkt door De Blauwe Vogel. De website van De Blauwe Vogel maakt gebruik van het HTTPS protocol waardoor je op een veilige manier betalingsgegevens kunt doorgeven. Deze worden gebruikt om het voorschot (35%) te regelen.

Wanneer je onze website bezoekt en alle cookies accepteert, kunnen we automatisch de volgende gegevens over jou verzamelen: je internetprotocoladres (IP-adres), ingestelde tijdzone, besturingssysteem en platform, informatie over je bezoek inclusief de URL die je naar onze website bracht, je land, reactietijd van de pagina, hoe lang je bepaalde pagina’s bezoekt, informatie over je interactie op een pagina en de manier waarop je uiteindelijk de pagina verlaat.

De Blauwe Vogel respecteert de wettelijke bewaartermijnen. Klantgegevens zullen dus verwijderd worden in de maand januari die volgt op het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om:
je vragen af te handelen online boekingen af te handelen onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden

Beveiliging
Wij willen je erop wijzen dat we alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om de integriteit van jouw gegevens te beschermen en te voorkomen dat deze gelekt zouden worden. Als er via derde partijen schade aan jouw privacy wordt toegebracht kunnen wij hier niet voor verantwoordelijk zijn. Rechten

Volgens de GDPR zijn de volgende rechten van toepassing:
1. Recht op inzage/toegang Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Geschillen
Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Enkel de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd.

Wijzigingen aan deze overeenkomst
De Blauwe Vogel kan deze gebruikersovereenkomst op elk moment eenzijdig wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal gepubliceerd worden op deblauwevogel.be en van kracht worden 30 dagen na publicatie op deblauwevogel.be.

Deze gebruikersovereenkomst is versie 1 en dateert van 25/05/2018.